Aptikta 1 500 metų kapavietė

Aptikta 1 500 metų kapavietė
Spread the love

Aptikta 1 500 metų kapavietė

2017 m. lapkričio 28 d.
 
 

Ak­me­nės ra­jo­ne, ne­to­li Kly­ko­lių kai­mo, ar­cheo­lo­gi­niuo­se ka­si­nė­ji­muo­se ap­tik­ta apie 1 500 me­tų ka­pa­vie­tė bei to laik­me­čio ra­di­nių.

Ty­ri­mus at­li­ko Lie­tu­vos na­cio­na­li­nio mu­zie­jaus ar­cheo­lo­gas Ge­di­mi­nas Pet­raus­kas pa­gal vie­šo­sios įstai­gos Ak­me­nės is­to­ri­jos mu­zie­jaus pa­teik­tą kraš­to­ty­ri­nę in­for­ma­ci­ją.

Ty­rė­jus nu­ste­bi­no ar­cheo­lo­gi­nių ra­di­nių gau­sa: ie­ti­ga­liai, įmo­vi­niai kir­viai. Jų pa­ste­bė­ta ne­tgi suar­tos dir­vos pa­vir­šiu­je.

Kal­ve­lės vir­šu­je at­ver­ti žiem­ga­lių ka­pai. Šios da­bar­ti­nė­je Lie­tu­vos ir Lat­vi­jos te­ri­to­ri­jo­se gy­ve­nu­sios bal­tų tau­tos žmo­nių lai­do­ji­mo vie­to­se iš­li­kę bū­din­gi at­ri­bu­tai. Vy­ro ka­rio įka­pės – kir­vis, ie­ti­ga­lis, dal­gis. Mo­ters įka­pės – lan­ki­nė se­gė, žie­dai, pei­lis, sag­te­lė. Šie ra­di­niai yra maž­daug iš V-VIII am­žiaus.

Pa­sak ar­cheo­lo­go G. Pet­raus­ko, at­ra­di­mas už­pil­dė bal­tą dė­mę va­ka­ri­nės Žiem­ga­los že­mė­la­py­je, pra­tur­ti­no Ak­me­nės kraš­to ar­cheo­lo­gi­jos že­mė­la­pį.

Ki­to­je vie­to­je Kly­ko­lių apy­lin­kė­se iš­kas­ta sig­ne­ti­nis žie­das, se­gė, dir­žo pa­puo­ša­las. Šie ra­di­niai bū­din­gi XVI-XVII am­žiaus įka­pėms.

Apie ke­lias vie­tas, kuriose se­no­vė­je ga­lė­jo bū­ti lai­do­ja­ma, mu­zie­ji­nin­kams pra­ne­šė kraš­to­ty­ri­nin­kas Sta­nis­lo­vas Son­gai­la iš Ak­me­nės.

Vė­liau ty­ri­nė­to­jams daug pa­dė­jo geo­de­zi­nin­kas Rai­mun­das Sket­rys.

Prie Kly­ko­lių yra už­fik­suo­ti še­ši ka­pi­ny­nai.

Ak­me­nės is­to­ri­jos mu­zie­jaus di­rek­to­riaus Arū­no Ost­raus­kio tei­gi­mu, da­lis ra­di­nių tu­rė­tų tap­ti šio mu­zie­jaus eks­po­na­tais, ki­ti pa­pil­dys Kly­ko­lių bend­ruo­me­nės mu­zie­jų.

„Šiau­lių kraš­to“ inf.

Ar­chy­vo nuo­tr.

Связанные изображения: